PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Medis“ (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti baldus internetinėje parduotuvėje www.baldai.firmamedis.lt turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys.

1.4. Internetinės  parduotuvės www.baldai.firmamedis.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus naudojami išimtinai prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.baldai.firmamedis.lt tikslais bei administravimo tikslais.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas susipažinęs su užsakymo-sutarties turiniu, sumoka avansą (arba visą sumą) į Pardavėjo sąskaitą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 

 

4. Pirkėjo teisės 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.baldai.firmamedis.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.​

4.2. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas garantiniu laikotarpiu ištaisytų baldų kokybės trūkumus.

4.3. Pagal pageidavimą Pirkėjas gali papildomai užsakyti paslaugą – Prekių pristatymas nurodytu adresu – už papildomą mokestį.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir papildomas paslaugas (pristatymo, užnešimo ir kt.), priimti prekes šių Taisyklių numatyta tvarka.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5.4. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą, tai privalo padaryti raštu. Pranešimas žodžiu negalioja.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą ir keisti kainas bei kitą informaciją be atskiro perspėjimo 

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, kai moka pavedimu.

6.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

 

8. Prekių kokybės garantija

8.1. Internetinėje parduotuvėje www.baldai.firmamedis.lt parduodamų prekių savybės nurodomos atskirai prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatumų.

8.3. Pardavėjas prekėms suteikia 24 mėnesių kokybės garantiją. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Kartu su prekėmis Pirkėjas gauna garantinį taloną.

8.4. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl Pardavėjo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali šiek tiek skirtis.

8.5. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus Pardavėjas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita.

8.6. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 10-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais Pardavėjas pasilieka teisę šį terminą pratęsti.

 

9. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.baldai.firmamedis.lt nurodomos eurais su PVM. 

9.2. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti kainas internetinėje parduotuvėje www.baldai.firmamedis.lt. Pirkėjui galioja ta užsakymo suma kuri yra nurodyta išankstinėje sąskaitoje, išsiųstoje elektroniniu paštu.

9.3. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo numerį, vardą, pavardę bei mokėjimo paskirtį.

9.4. Užsakydamas prekę (-es) Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sumokėti  avansą į Pardavėjo sąskaitą. Avanso dydis fiziniam asmeniui - 30 proc., juridiniam asmeniui – 50 proc. nuo visos užsakymo kainos. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.5. Likusią sumą (visos užsakymo kainos ir avanso skirtumą) Pirkėjas sumoka pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (jeigu nesutarta kitaip) ne vėliau kaip prekių perdavimo dieną.

 

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. atsiimti prekes pats iš Pardavėjo gamybinio sandėlio Kretingoje arba pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.

10.2. Jeigu Pirkėjas užsakytas prekes nemokamai atsiima iš Pardavėjo gamybinio sandėlio, esančio adresu Pasieniečių g. 43, Kretinga:

    10.2.1. užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

    10.2.2. atsiimant prekes, būtina iš anksto susisiekti su įmonės darbuotoju ir pranešti apie planuojamą atsiėmimo laiką.

    10.2.3. atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo patikrinti jų kiekį, kokybę ir asortimentą. 

10.3. Pagal pageidavimą, Pirkėjas už papildomą mokestį gali užsisakyti prekių pristatymo paslaugą:

    10.3.1. Dėl šios paslaugos sąlygų ir kainos Pardavėjas su Pirkėju susitaria individualiai. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo pristatymo vietos ir užsakomų prekių dydžio

  10.3.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-6 savaites (interneto parduotuvėje prie prekės aprašymo nurodomas preliminarus prekės pristatymo laikotarpis), skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo už prekes dienos. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas Pirkėjui gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas ir terminus.

  10.3.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes atvežti Pirkėjo nurodytu adresu, užnešti į patalpą ir sumontuoti. Ši paslauga neapima kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo ir išnešimo.

  10.3.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.

    10.3.5  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra kokybiškos ir  atitinka pirkimo-pardavimo sąlygas.

10.4. Jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą.

10.5. Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn po pilno Pirkėjo atsiskaitymo su Pardavėju ir pasirašius prekių priėmimo aktą.

 

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu. Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.                                                                            

11.2. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.3. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą.

11.4. Remiantis Mažmeninių prekybos taisyklių 17 punktu, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktus tinkamos kokybės baldus analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl LR Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių, yra netenkinamas.

11.5. Negalima grąžinti Pardavėjui prekių, pirktų lizingo būdu.

11.6. Transporto paslauga yra atskiras užsakymas. Už transporto paslaugą pinigai negrąžinami.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 

13. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami LR įstatymu nustatyta tvarka.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

SUSISIEKITE

REKVIZITAI

UAB Medis 
Pasieniečių g. 43, Kretinga
Įmonės kodas: 163961134
PVM mok. kodas:  LT 639611314

INFORMACIJA

 © UAB MEDIS 2019